Program

Każdego dnia we wszystkich grupach odbywają się zajęcia planowe z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwojowych (podstawa programowa).

W przedszkolu obowiązuje program edukacji przedszkolnej zgodny z nową podstawą programową. Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego Wokół Przedszkola, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska. Wydawnictwo Grupa MAC SA, oraz Planeta dzieci Prawda, dobro, piękno w świecie wartości , autor: Jolanta Wasilewska, WSiP

Program MAC odpowiada założeniom nowej podstawy programowej dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Jest przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych. Główna idea programu to : warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego, ojca pedagogiki integralnej. Koncepcja ta obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach (biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa). 

Program "Planeta dzieci" WSiP gwarantuje realizację podstawy programowej. W programie podane są treści edukacyjne, które umożliwiają osiągnięcie przez dzieci takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjne myślenie, umiejętność współpracy w zespole, zdolność samodzielnego planowania działań, umiejętność formułowania ważnych pytań. Niniejszy program zapewnia dziecku wszechstronny rozwój, kładzie szczególny akcent na podmiotowe traktowanie dziecka, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron oraz wprowadzanie małego człowieka w świat wartości uniwersalnych, które będą stanowić o jego tożsamości i staną się dla niego drogowskazem w życiu.